X
تبلیغات
هولوگرام

هولوگرام

صدا و هولوگرام

تکنیک ضبط صدا در هولوگرام ها

محقق آرژانتینی-ایتالیایی هوگو زاکرالی مدل هولوگرافیک را به پدیده ای اکوستیک تعمیم داده است. با این پیش فرض که انسان حتی با داشتن یک گوش و بدون تغییر جهت سرش می تواند منبع صدا را شناسایی کند، زاکرلی کشف کرد که قوانین هولوگرافیک اینن پدیده را توضیح می دهند. زاکرلی تکنولوژی صداهای هولوگرافیک را توسعه داد، تکنیک ضبط صدا که می تواند موقعیت اکوستیک راا دوباره با همان واقعیت اولیه باز تولید کند. پیربرام اعتقاد داشت که مغز ما به طور ریاضی وار از واقعیت ها با تکیه بر بسامد های واردد شده به حیطه ی خودش چیزی عینی می سازد. یافته نشان می دهد که حواس نسبت به بسامد های وارده بسیار حساس تر از آنی هستند که ما گمان می کردیم. برای مثال محققان دریافته اند که سیستم بصری ما به بسامد های صوتی نیز حساس است و نیز حواس بویایی ما وابسته به
حسی است که به آن " بسامد آسمیک" می گوییم وحتی سلول های بدن ما نیز به بسامد های دیگر حساس هستند. این یافته هاا نشان می دهد که فقط در محدوده ی اگاهانه یهولوگرافیک این بسامد ها ذخیره شده و سپس به همان درک های معمولی ماا تقسیم می شوند. اما سخت ترین قسمت مدل هولوگرافیک پیربرام وقتی است که با مدل بوهم کنار هم قرار می گیرند. اما اگر عینیتت دنیا حقیقتی ثانویه است و آنچه که اینجاست صرفا بسامدهایی ناواضح هستند و اگر مغز نیز یک هولوگرام است و فقط برخی از اینن  بسامد ها را تبدیل به درک حواسی می کند، آنگا حقیقت عینی چیست؟

واقعیت های هولوگرافیک 

به سادگی می توان بیان کرد، دیگر وجود ندارد. همانطور که ادیان شرقی اعتقاد دارند، دنیای مادی مایا و وهم است و گرچه فکر می کنیم که موجودات فیزیکی هستیم که در دنیای فیزیکی حرکت می کنیم, که این نیز توهم است.ما در واقع " دریافت کنندگانی" هستیم که در دریای لایتناهی بسامد ها شناور هستیم و آنچه که از این دریا دریافت می کنیم تنها بخشی از این سوپر هولوگرام است. اینن تصویر جدید از واقعیت، ترکیب دیدگاه بوهم و پیربرام، الگوی هولوگرافیک نامیده می شود و گرچه بسیاری از دانشمندان نسبت به آنن بدبین هستند اما بسیاری دیگر نیز به آن اعتقاد کامل دارند. گروه کوچکی از محققان نیز معتقدند که این صحیح ترین مدل واقعیت استت که دانشمندان تاکنون با آن برخورد داشته اند. بسیاری دیگر معتقدند که این مدل می تواند مسائل رمز آلود دیگری را که تاکنون توضیحی در مورد آن ها ارائه نشده است را حل و فصل کند. محققان بسیاری من جمله بوهم و پیربرام اشاره کرده اند که بسیاری از پدیده های فرا-روانشناختی نیز با این الگوی هولوگرافیک قابل درک شده است.در دنیایی که هر ذهن در آن بخشی جدانشدنی از هولوگرامیی بزرگتر است و همه چیز به صورت لایتناهی متصل به هم است, تلپاتی می تواند یکی از مراحل هولوگرافیک به شمار بیاید. حال درک اینن موضوع که چگونه اطلاعات از ذهنی به ذهن دیگر در فاصله ای دورمنتقل می شوند نیز قابل درک خواهد بود و نیز به ما کمک خواهد کردد که مسائل دشوار دیگری را درک کنیم. مخصوصا گروف می گوید که الگوی هولوگرافیکمی تواند راه حلی برای تمامی پدیده های عجیب دنیا که فرد در حالت آگاهانه تجربه می کند ارائه دهد

برچسب‌ها: هولوگرافیک,هولوگرام,هولوگرافی,سوپرهولوگرام,هولوگرافیکی ,
+ نوشته شده در ۲۶/۱/۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۱ توسط نادر رفیعی دسته : نظر(0)

صدا و هولوگرام

تکنیک ضبط صدا در هولوگرام ها

محقق آرژانتینی-ایتالیایی هوگو زاکرالی مدل هولوگرافیک را به پدیده ای اکوستیک تعمیم داده است. با این پیش فرض که انسان حتی با داشتن یک گوش و بدون تغییر جهت سرش می تواند منبع صدا را شناسایی کند، زاکرلی کشف کرد که قوانین هولوگرافیک اینن پدیده را توضیح می دهند. زاکرلی تکنولوژی صداهای هولوگرافیک را توسعه داد، تکنیک ضبط صدا که می تواند موقعیت اکوستیک راا دوباره با همان واقعیت اولیه باز تولید کند. پیربرام اعتقاد داشت که مغز ما به طور ریاضی وار از واقعیت ها با تکیه بر بسامد های واردد شده به حیطه ی خودش چیزی عینی می سازد. یافته نشان می دهد که حواس نسبت به بسامد های وارده بسیار حساس تر از آنی هستند که ما گمان می کردیم. برای مثال محققان دریافته اند که سیستم بصری ما به بسامد های صوتی نیز حساس است و نیز حواس بویایی ما وابسته به
حسی است که به آن " بسامد آسمیک" می گوییم وحتی سلول های بدن ما نیز به بسامد های دیگر حساس هستند. این یافته هاا نشان می دهد که فقط در محدوده ی اگاهانه یهولوگرافیک این بسامد ها ذخیره شده و سپس به همان درک های معمولی ماا تقسیم می شوند. اما سخت ترین قسمت مدل هولوگرافیک پیربرام وقتی است که با مدل بوهم کنار هم قرار می گیرند. اما اگر عینیتت دنیا حقیقتی ثانویه است و آنچه که اینجاست صرفا بسامدهایی ناواضح هستند و اگر مغز نیز یک هولوگرام است و فقط برخی از اینن  بسامد ها را تبدیل به درک حواسی می کند، آنگا حقیقت عینی چیست؟

واقعیت های هولوگرافیک 

به سادگی می توان بیان کرد، دیگر وجود ندارد. همانطور که ادیان شرقی اعتقاد دارند، دنیای مادی مایا و وهم است و گرچه فکر می کنیم که موجودات فیزیکی هستیم که در دنیای فیزیکی حرکت می کنیم, که این نیز توهم است.ما در واقع " دریافت کنندگانی" هستیم که در دریای لایتناهی بسامد ها شناور هستیم و آنچه که از این دریا دریافت می کنیم تنها بخشی از این سوپر هولوگرام است. اینن تصویر جدید از واقعیت، ترکیب دیدگاه بوهم و پیربرام، الگوی هولوگرافیک نامیده می شود و گرچه بسیاری از دانشمندان نسبت به آنن بدبین هستند اما بسیاری دیگر نیز به آن اعتقاد کامل دارند. گروه کوچکی از محققان نیز معتقدند که این صحیح ترین مدل واقعیت استت که دانشمندان تاکنون با آن برخورد داشته اند. بسیاری دیگر معتقدند که این مدل می تواند مسائل رمز آلود دیگری را که تاکنون توضیحی در مورد آن ها ارائه نشده است را حل و فصل کند. محققان بسیاری من جمله بوهم و پیربرام اشاره کرده اند که بسیاری از پدیده های فرا-روانشناختی نیز با این الگوی هولوگرافیک قابل درک شده است.در دنیایی که هر ذهن در آن بخشی جدانشدنی از هولوگرامیی بزرگتر است و همه چیز به صورت لایتناهی متصل به هم است, تلپاتی می تواند یکی از مراحل هولوگرافیک به شمار بیاید. حال درک اینن موضوع که چگونه اطلاعات از ذهنی به ذهن دیگر در فاصله ای دورمنتقل می شوند نیز قابل درک خواهد بود و نیز به ما کمک خواهد کردد که مسائل دشوار دیگری را درک کنیم. مخصوصا گروف می گوید که الگوی هولوگرافیکمی تواند راه حلی برای تمامی پدیده های عجیب دنیا که فرد در حالت آگاهانه تجربه می کند ارائه دهد

برچسب‌ها: هولوگرافیک,
+ نوشته شده در ۲۶/۱/۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۰ توسط نادر رفیعی دسته : نظر(0)

هولوگرام و جهان

شبیه هولوگرام و دنیا

در لایه های عمیق تر، واقعیت نوعی هولوگرام پیشرفته است که زمان گذشته، حال و آینده را همزمان در خود جای می دهد. این یعنی شخص می تواند با دستیابی به لایه های عمیق تر واقعیت خاطراتی را به یاد بیاورد که سال ها پیش آن را فراموش کرده بود. چیزهای دیگری که در سوپر هولوگرام ها وجود دارند نیز سوالی بدون جواب است. می توان گفت کهسوپر هولوگرام ها یک نوع ماتریس است که به تمامی اشیا موجود در اطراف ما زندگی داده است هرچیزی که در اطراف ماست، از دانه ی برف گرفته تا اختر ها، از وال های آبی تا اشعه ی گاما، همگی تحت تاثیر این سوپر هولوگرام ها به وجود آمده اند. گویی انباری است که "همه چیز" در آن یافت می شود.  اگرچه بوهم بیان می کند که نمی دانیم چه چیزهای دیگری ممکن است در سوپر هولوگرام ها قرار گرفته باشد، اما طبق گفته ی او هیچ دلیلی نیست که بیشتر از این ها در سوپر هولوگرام ها وجود نداشته باشد. او می گوید که مرحله یسوپر هولوگرافیک واقعیت " مرحله ای" است که ورای آن " توسعه ی بی نهایت آینده " قرار گرفته است. بوهم تنها محققی نیست که ادعا می کند دنیا یک هولوگرام است. کارل پریبرام , عصب شناس دانشگاه استندفورد نیز به ماهیت هولوگرافیک دنیا اعتقاد پیدا کرده است. پریبرام به واسطه ی نحوه ی ذخیره شدن خاطرات در مغز به مدل های هولوگرافیک علاقه مند شد. برای چندین دهه تحقیقات متعددی نشان داده بودند که خاطرات در یک نقطه از مغز قرار نمی گیرد بلکه در سرتاسر ذهن پراکنده شده است. در یکسری آزمایشات پیچیده که در سال 1920 انجام شد، کارل لشلی، دانشمند ذهن، به این تتیجه رسید که با برداشتن بخش های مختلفی از مغر موش باز هم موش قادر به یادآوری فعالیت های پیچیده است. تنها مشکل این بود که هیچ کس نمی توانست مکانیزم " کل در هر قسمت" در ماهیت ذخیره ی خاطرات را توضیح دهد. در سال 1960, پریبرام مفهوم هولوگرافی را درک کرد و  توضیحی را که متخصصان مغز به دنبال آن بودند را یافت. پریبرام معتقد است که خاطرات در نرون ها کد بندی نمی شوند، بلکه در الگوهای نرون های که در کل مغز پراکنده شده اند آن ها را نگه می دارند درست مانند الگوی اشعه ی لیزر که در کل فیلم دارای تصویر هولوگرافیک مداخله می کند. به عبارت دیگر، پیربرام معتقد است که مغز خودش یک هولوگراماست. تئوری پیربرام توضیح می دهد که چگونه مغز می تواند آن حجم وسیع اطلاعات را در فضای به آن کوچکی ذخیره کند. تخمین زده می شود که مغز انسان توانایی ذخیره ی 10 میلیارد بیت اطلاعات را در طول عمر یک انسان دارد ( به عبارت دیگر این حجم اطلاعات تقریبا برابر با 5 دائره المعارف بریتانیکا ست).

هولوگرام

شباهت هولوگرام و عملکرد مغز انسان

مشابها، کاشف به عمل آمده است که علاوه بر سایر توانایی ها، هولوگرام ها دارای توانایی عجیبی در ذخیره ی اطلاعات دارند. به سادگی با تغییر زاویه ای که دو اشعه ی لیزر با فیلمهولوگرام برخورد می کنند می توان تصاویر مختلفی را روی همان سطح به وجود آورد. تحقیقات نشان داده اند که یک سانتیمتر مکعب از فیلم هولوگرام می تواند 100 میلیارد بیت اطلاعات در خودش جا دهد. با نسبت دادن عملکرد مغز به قوانین هولوگرام می توان توضیح داد که مغز چگونه می تواند از بین خاطرات بیشمار یک خاطره یا اطلاعات خاص را به یاد بیاورد. مثلا اگر دوستی از شما بپرسد که با شنیدن کلمه ی گورخر چه چیزی به ذهنتان می رسد، لزومی ندارد که به ذهنتان رجوع کنید تا از بین هزاران فایل الفبایی اطلاعات خاصی به دست بیاورید. به جای آن بلافاصله اطلاعاتی مانند " راه راه" اسب گونه" و "حیوان آفریقایی" به ذهن شما خطور خواهد کرد. در واقع یکی از جریان های فوق العاده ی مغز این است که گویی هر بخش از اطلاعات مرتبط با یک قسمت دیگر است. شباهت دیگرش با هولوگرام. از آنجاییکه هر قسمت از هولوگرام مرتبط با سایر بخش هاست، این مثالی از سیستم مرتبط طبیعت است. 


برچسب‌ها: هولوگرام,هولوگرافی,هولوگرافیک,هولوگرام پیشرفته,سوپرهولوگرام,فیلم هولوگرام,قوانین هولوگرام,
+ نوشته شده در ۲۳/۱/۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۰ توسط نادر رفیعی دسته : نظر(0)

علم هولوگرافی

تاریخچه علم هولوگرافیک

در سال 1982 رویداد خاصی اتفاق افتاد. در دانشگاه پاریس تیم تحقیقاتی که توسط آلاین اسپک فیزیکدان هدایت می شد، آزمایشی را انجام دادند که یکی از مهمترین آزمایشات قرن 20 ام به حساب می آید. این رخداد در روزنامه ها به چاپ نرسید. حتی اگر اهل خواندن روزنامه های علمی باشید نام اسپکت را شنیده اید با این که عده ای بر این اعتقادند که کشف او چهره ی علم را تغییر داده است.

اسپکت و تیمش کشف کردند که در شرایط خاص ذرات اتم مانند الکترون ها می توانند بدون در نظر گرفتن فاصله ی بین شان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اهمیت ندارد که 10 فوت و یا 10 میلیون مایل از هم فاصله دارند.

این طور به نظر می رسد که هر مولوکل می داند که دیگری چه کاری انجام می دهد. این مساله با نظریه ی انیشتن در تضاد است که می گوید هیچ چیز سریع تر از سرعت نور نیست. از آنجاییکه جهت حرکت با سرعتی بیش از سرعت نور باید موانع زمانی شکسته شوند، برخی فیزیکدانان دنبال راهی برای توضیح یافته های اسپکت کرده اند. اما برخی دیگر توضیحات سختگیرانه تری داده اند.

دیوید بوهوم، فیزیکدان اهل لندن، اعتقاد داشت که یافته های اسپکت نشان گر این است که حقیقت عینی وجود ندارد و برخلاف ظاهر یک پارچه اش، جهان وهم است و گوییهولوگرامی بزرگ و با جزئیات کامل است.

ساخت و طراحی هولوگرام توسط علم هولوگرافیک

برای درک علت این نظریه ی بوهوم، ابتدا باید اطلاعاتی درباره ی هولوگرام داشته باشیم. هولوگرام تصویری سه بعدی است که با  کمک لیزر ساخته می شود.

برای ساخت هولوگرام, شیی که تصویر آن را داریم ابتدا در امواج لیزر قرار می گیرد. سپس دومین اشعه ی لیزر به آن تابانده شده و در نتیجه ی تداخل این امواج طرحی به وجود می آید که روی فیلم ثبت می شود ( در این ناحیه دو اشعه لیزر با هم تلاقی می کنند). زمانی که فیلم ظاهر می شود، تصویری بی معنا از دوایر و خطوط تیره دیده می شود. اما زمانی که فیلم با استفاده از اشعه ی لیزر دیگری ظاهر می شود, تصویر سه بعدی هولوگرام از شکل اولیه ظاهر می شود.

حالت سه بعدی این تصویر تنها ویژگی هولوگرام نیست. اگر هولوگرام یک گل رز به صورت نیمه بریده شده و سپس با لیزر تصویر  سازی شود، هر نیمه از گل تصویر کلی گل را نشان می دهد.

ماهیت" کل در هر بخش" به ما درک بهتری از نظم و چینش می دهد. علوم غربی بر این اعتقاد هستند که برای درک پدیده ی فیزیکی، مانند اتم و یا حتی یک قورباغه، باید آن را تشریح کرده و اجزای آن را مورد مطالعه قرار داد.

هولوگرام  به ما می آموزد که بعضی از اقلام موجود در دنیا با این روش سازگاری ندارند. اگر سعی کنیم یک قسمت از چیزی که به صورت هولوگرافیکی ساخته شده است را جدا کنیم، آن قسمتی که از آن ساخته شده است را جدا نکرده ایم بلکه قسمتی از کل را برداشته ایم.

این نظریه راه دیگری را به بوهم برای کشف اسپکت نشان داد. بوهم اعتقاد داشت که علت ثابت ماندن ذره های اتم بدون در نظر گرفتن مسافت بینشان به علت ساطع کردن سیگنال های مرموز نیست بلکه، جدا شدن آن ها خود یک توهم است. او بیان می کند که برخی از لایه های عمیق تر واقعیت مانند ذرات به صورت ماهیتی جداگانه نیستند بلکه فقط ادامه ی یک اصل اولیه به حساب می آیند.


برچسب‌ها: درباره هولوگرام,هولوگرافی,هولوگرافیک,هولوگرام سه بعدی,درباره هولوگرام,تاریخچه علم هولوگرافیک,
+ نوشته شده در ۲۰/۱/۱۳۹۶ساعت ۱۰:۱۷ توسط نادر رفیعی دسته : نظر(0)

برچسب هولوگرام گارانتی

تولید کنندگان برچسب هولوگرام گارانتی

امروزه چندین اتیکت گارانتی و برچسب هولوگرام تولید کننده گان وجود دارد که دسته ای منحصر به فرد از اتیکت ها و برچسب های هولوگرام گارانتی را ارائه داده است که از تکنیک های اتیکت های هولوگرافی استفاده می کنند. لیزر برچسب های هولوگرام گارانتی را طراحی کرده است بطوریکه خراب کردن بسته بندی کامل جعل را در وضعیتی سر در گم به دنبال داردد بطوریکه او نمیتواند بسته بندی اصلی را دوباره طراحی کند. برچسب های لیزر هولوگرافی توسط سازنده گان برچسب هایی گارانتی هولوگرافی طراحی شده اند. خدمات ما را چک کنید تا بتوانبد از اتیکت های روی محصولتان محافظت نمایید.

اعتبار برچسب هولوگرام بر روی برگه گارانتی

گارانتی بیانیه ای نوشته شده است که بهمستقیما با خرید و فروش کالا در ارتباط است. هر خریدار از هر محصول مشخص به اتیکت گارانتی توجه خواهد کرد تا دریابد که آیا محصول توسط سازنده گارانتی شده است. خرید و فروش محصولات نمی توانندد بدون گارانتی باشند و به همین دلیل نیاز به برچسب هولوگرام گارانتی بوجود می آید. اگر شما هر محصولی را بدونن برچسب هولوگرام گارانتی خریداری کردید، به این معنی است که آن گارانتی جعلی است یا تولید کننده محصول هیچ گارانتی را ارائه نداده است. این در مورد محصولات محلی که بدون هر نوع اتیکت گارانتی تولید و به فروش می رسند درست است. مصرف کننده آگاه همیشه به برچسب هولوگرام گارانتی بر روی محصول توجه خواهد کرد، نقصی که او محصول را نخواهد خرید..  در زمان های اخیر موارد بسیاری وجود داشته است که نمایندگی یک محصول خاص سعی داشته است برچسب هولوگرامگارانتی را دستکاری کند و آن را با برچسب همانند جایگزین کند.

 


برچسب‌ها: هولوگرافی,هولوگرام,لیزر برچسب های هولوگرام,برچسب های لیزر هولوگرافی,,
+ نوشته شده در ۱۹/۱/۱۳۹۶ساعت ۱۳:۴۱ توسط نادر رفیعی دسته : نظر(0)